Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Vụ án kỳ bí (tựa gốc: 隔世追兇)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Quách Tấn An Hà Thiên Quang Thế Phương
Thế Thanh (Tập 4 - 9)
Trần Tuệ San Cao San / Lôi Hoa Thanh Bình
Bích Ngọc (Tập 4 - 5)
Đặng Kiện Hoằng Nguyễn Chí Cao Bá Nghị
Thế Thanh (Tập 20 - 22)
Giang Chỉ Ni Lý Thi Thanh Tuyết Nương
Hứa Thiệu Hùng Hà Đại Hà Thế Phương
Huy Hồ (Tập 4 - 9)
Thạch Tu Hạ Chính Nam Huy Hồ
Thương Thiên Nga Trương Nguyệt Bình Bích Ngọc (Tập 1 - 6)
Ý Nhi
Tưởng Chí Quang Ngũ Vỹ Phong Huy Hồ
Lý Thành Xương Cao Cảnh Xương Huy Hồ (Tập 1 - 2)
Thế Thanh
La Quan Lan Lương Diệu Lan Bích Ngọc (Tập 1 - 4)
Tuyết Nương (Tập 5)
Ý Nhi
Dương Minh Cao Minh Bá Nghị
Tiêu Lượng Chung Gia Đỉnh Huy Hồ
Lý Tư Tiệp Mạch Điền Hằng Thế Thanh
Lạc Ứng Quân Lôi Triệu Quân Bá Nghị
Thế Thanh (Tập 20 - 22)
Quách Phong Đinh Quốc Sân Thế Thanh
Advertisement