Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thuật tiên tri (tựa gốc: 天機算)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Mã Tuấn Vỹ Viên Hỷ Thành Nhân
Trần Hạo Dân Diệp Dương Thiên Bảo
Dương Tư Kỳ Hoắc Y Na Tuyết Nương
Lý Thi Vận Tâm Di Minh Thảo
La Mẫn Trang Triệu Phi Ý Nhi
Trần Tú Châu Viên Tử Hân Ý Nhi
Nguyên Hoa Lý Thừa Thiên Huy Hồ
Trần Sơn Thông Tiêu Giác Hoa Nguyễn Vinh
Lưu Giang Nam Phương Vấn Nguyễn Vinh
Vu Dương Diệp Tuấn Huy Hồ
Mã Hải Luân Trương Thục Nhàn Ý Nhi
Nhan Quốc Lương Dư Đức Duy Huy Hồ
Mã Đề Lộ Lý Lệ Bình Minh Thảo
Thái Khang Niên Dư Trung Giai Thành Nhân
Diệp Khải Nhân Ma Tháp Lê Minh Thảo
Hà Ỷ Vân Tang Kỳ Ý Nhi
Sầm Bảo Nhi Pháp Lạp Đồ Ngọc Châu
Quách Phong Triệu Khuông Dẫn Thành Nhân
Từ Vinh Triệu Quang Nghĩa Thiên Bảo
Lý Gia Đỉnh Tiêu Hành Diễn Huy Hồ
Quần chúng: Thùy Trang
Advertisement