Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thất vọng (tựa gốc:男親女愛)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trịnh Du Linh Mao Tiểu Tuệ "Francis" Bích Ngọc
Huỳnh Tử Hoa Dư Lạc Thiên Bá Nghị
Nguyên Tử Tuệ Nguyễn Uyển Thu Hương
Đặng Kiện Hoằng Tiêu Thiết Nam "Men" Thế Thanh
Nguyễn Vinh (Tập 14-15)
Thế Phương (Tập 16)
Uyển Quỳnh Đan Mai Nhật Tiên "Angel" Thu Hương
Trần Ngạn Hành Ngô Xảo Tâm "Apple" Ý Nhi
Thu Hương (Tập 25 - 33, 36)
Ngọc Anh (Tập 37 - 50)
Hồ Phong Mao Hán Văn Thế Thanh
Tưởng Chí Quang Chiêm Sĩ An "Sam" Thế Phương
Nguyễn Vinh (Tập 5-6, 10-12, 19-21, 36 - 37)
Sở Nguyên Hạ Lãng Nguyễn Vinh
Lý Quốc Lân Bào Nhất Trụ "Alex" Nguyễn Vinh
Thế Phương (Tập 50)
Tiêu Lượng CK Thế Thanh
Nguyễn Tiểu Nghi Happy Ý Nhi
Ngọc Anh (Tập 25 - 50)
Advertisement