Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thâm cung nội chiến (tựa gốc: 金枝慾孽)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Đặng Tụy Văn Như Phi Ý Nhi
Tuyết Nương (Tập 12)
Lê Tư Hoa Quý nhân Ý Nhi
Thanh Bình (Tập 12)
Trương Khả Di An Quý nhân Tuyết Nương
Xa Thi Mạn Thuần Quý nhân Thanh Bình
Trần Tú Châu Hoàng hậu Tuyết Nương
Lương Tranh Phúc Quý nhân Tuyết Nương
Vu Dương Gia Khánh đế Thế Thanh
Bá Nghị (Tập 18 - 30)
Lâm Bảo Di Tôn Bạch Dương Thế Phương
Trần Hồng Liệt Tôn Thanh Hoa Huy Hồ
Bá Nghị (Tập 11)
Trần Hào Khổng Võ Bá Nghị
Vi Gia Hùng Trần Sảng Huy Hồ
Thế Thanh (Tập 11)
Lư Hải Bằng Từ Vạn Điền Thế Thanh
Huy Hồ (Tập 13, 18 - 30)
Ngao Gia Niên Uông Phúc Thọ Thế Phương
Huy Hồ (Tập 18 - 30)
Advertisement