Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tôn Tẫn Bàng Quyên (tựa gốc: 奇門鬼谷)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt (2002???)
Huỳnh Nhật Hoa Bàng Quyên Thế Thanh
Âu Thoại Vỹ Tôn Tẫn Bá Nghị
Bạch Anh Quỷ Cốc Tử Huy Hồ
Cung Từ Ân Tư Mã Tĩnh Thanh Bình
Vương Ỷ Cầm Chung Ly Diễm Tuyết Nương
Lưu Đan Niếp Vân Thế Thanh
Huy Hồ (Tập 5)
Trịnh Diễm Phụng Bách Lý Hương Thanh Bình
Huỳnh Doãn Tài Tư Mã Bình Thế Phương
Bá Nghị (Tập 8)
Đường Giai Tôn Võ Thế Thanh
Dương Trạch Lâm Tôn Kiều Thế Phương
Hoàng Tân Dương Thiệt Thế Phương
Huy Hồ (Tập 8 - 11)
Lâm Vi Thần Tôn Trác Huy Hồ
Nam Hồng Tôn Lan Ý Nhi
Từ Uyển Nghi Thuần Vu Khiết Tuyết Nương
Trương Lôi Thuần Vu Mãnh Huy Hồ
Hồ Mỹ Nghi Công Tôn Đại Nương Ý Nhi
Advertisement