Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tây du ký (tựa gốc:西遊記)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lục Tiểu Linh Đồng Tôn Ngộ Không Tiến Đạt
Uông Việt
Từ Thiếu Hoa
Trì Trọng Thụy
Đường Tăng Trần Vũ
Mã Đức Hoa Trư Bát Giới Minh Triết
Diêm Hoài Lễ Sa Tăng Văn Tài
Châu Long Quảng Phật Tổ Như Lai Bá Nghị
Tả Đại Phân Quan Âm Bồ Tát Huỳnh An
Vương Trung Tín Thái Bạch Kim Tinh Hạnh Phúc
Advertisement