Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Se duyên (tựa gốc: 金牌冰人)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Mã Tuấn Vỹ Toàn Gia Phúc Thế Phương
Trương Khả Di Liên Bách Hợp Thanh Bình
Trần Hào Cao Phỉ Huy Hồ (Tập 1 - 6)
Bá Nghị
Cái Minh Huy Lệnh Hồ Hỷ Tuyết Nương
Trịnh Gia Dĩnh Diệp Tri Thu Bá Nghị
Quan Đức Huy Bình An Thế Thanh
Huy Hồ (Tập 5)
Gia Bích Nghi Tân Tưởng Tưởng Ý Nhi
Đàm Tiểu Hoàn Bao Úy Lam Ý Nhi
La Mãng Trình Đức Thế Thanh (Tập 1 - 4, 6)
Thế Phương (Tập 5)
Bá Nghị
Lương Kiện Bình Tào Kiệt Thế Phương
Mạch Gia Luân Phương Thiên Tứ Huy Hồ
Lý Lệ Lệ Tuệ Nương Thanh Bình
Lư Uyển Nhân Vân Nương Tuyết Nương
Lưu Gia Huy Khuất Nhân Huy Hồ
La Lạc Lân Tần Hi Bá Nghị
Advertisement