Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Sức mạnh tình thân (tựa gốc: 溏心風暴之家好月圓)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Hạ Vũ Cam Thái Tổ Huy Hồ
Lý Tư Kỳ Chung Tiếu Hà Thùy Trang
Mễ Tuyết Ân Hồng Tuyết Nương
Quan Cúc Anh Chung Tiếu Sa Ý Nhi
Nguyễn Triệu Tường Viên Ân Tứ Huy Hồ
Trần Hào Cam Vĩnh Gia Thành Nhân
Lâm Phong Cam Vĩnh Hảo Nguyễn Vinh
Dương Di Tôn Hạo Nguyệt Minh Thảo
Lê Nặc Ý Cam Vĩnh Viên Thành Nhân
Trần Pháp Lai Cam Vĩnh Khánh Tuyết Nương
Ôn Gia Hằng Cam Vĩnh Trung Nguyễn Vinh
Chung Gia Hân Vu Tố Tâm / Vu Tố Thu Minh Thảo
Từ Từ San Lộ Gia Mỹ Minh Thảo
Tuyết Nương (Tập 22 - 25)
Huỳnh Tông Trạch Lăng Chí Tín Nguyễn Vinh
Lê Diệu Tường Niên Tử Dũng Thành Nhân
Lý Hương Cầm Xá Quân Lệ Tuyết Nương
Châu Thông Chung Phiếm Đạt Huy Hồ
Phùng Tố Ba Xa Lệ Mai Ý Nhi
Lý Thành Xương Mạch Hữu Cung Huy Hồ
Dương Thiên Kinh Trịnh Gia Lạc "Kelvin" Huy Hồ
Diêu Gia Ni Khâu Vịnh Lâm Ý Nhi
Advertisement