Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Sở Lưu Hương và người dơi (tựa gốc: 楚留香之蝙蝠傳奇)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
1984[1] 1997??? [2]
Miêu Kiều Vỹ Sở Lưu Hương La Thoại Tân Thế Thanh
Bá Nghị (Tập 14-15, 17-21)
Trần Vinh Tuấn Hồ Thiết Hoa Nguyễn Vinh
Trì Bội Phân Lý Hồng Tụ Hà Mỹ Hạnh Thanh Phúc
Lữ Tĩnh Hồng Tô Dung Dung Thu Hương
Lưu Diệu Linh Tống Điềm Nhân Bích Ngọc
Ông Mỹ Linh Tang Tiểu Tĩnh Túy Hồng Bích Ngọc
Quan Hải Sơn Tiết Y Nhân Nguyễn Vinh
Thế Phương (Tập 38, 39)
Tần Hoàng Tiết Tiếu Nhân Việt Thảo Bá Nghị
Thế Thanh (Tập 13-15, 18)
Âu Dương Chấn Hoa Tiết Bân Bá Nghị
Hứa Thiệu Hùng Tả Khinh Hầu Nguyễn Vinh
Hoàng Mẫn Nghi Tả Khinh Lệ Thanh Phúc
Tăng Kiện Minh Tả Gia Hạ Nhân
Hồ Mỹ Nghi Tiết Nhân Bích Ngọc
Huỳnh Doãn Tài Diệp Thịnh Lan Thế Thanh
Bá Nghị (Tập 39-40)
Tôn Quý Khanh Trương Giản Trai Thế Thanh
Huệ Thiên Tứ Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng Thế Thanh (Tập 1 - 9 & 13)
Thế Phương
Lương San Khô Mai Đại Sư Bích Ngọc
Dương Phán Phán Cao Á Nam Hà Mỹ Hạnh Thu Hương
Cung Từ Ân Hoa Chân Chân Thanh Phúc
Trương Anh Tài Nhân Hiến Hoàng Đế Thế Phương
Quách Phong Anh Vạn Lý Bá Nghị
Thế Phương (Tập 12, 14-15, 38)
Diệp Thiên Hành Âu Dương Phi Thế Thanh
Trần Địch Khắc Quan Trác Tương Quân Thế Phương
Nhậm Đạt Hoa Nguyên Tùy Vân Nguyễn Vinh

Ghi chú[]

  1. Bản lồng tiếng của nhóm người Việt ở Hồng Kông thực hiện
  2. Bản lồng tiếng do công ty Fafilm Việt Nam phát hành ở Việt Nam
Advertisement