Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Pony Bé Nhỏ: Những Cô Gái Equestria (tiếng Anh: My Little Pony: Equestria Girls) là phần spin-off của Pony Bé Nhỏ: Tình Bạn Diệu Kỳ.

Các Phần Phim[]

Summertime Shorts[]

  • Vũ Điệu Phép Thuật
  • Phim Trường Ma Thuật
  • Gương Ma Thuật

Special (Tập Đặc Biệt)[]

  • Tàu Lượn Tình Bạn
  • Tình Bạn Bị Lãng Quên

Nhạc Phim[]

  • Opening: Thu Huyền, Kim Ngọc, Thuỳ Tiên, Thanh Lộc
  • Photo Booth: Thuỳ Tiên (Rarity), Thanh Lộc (Apple Jack)
  • Dance Magic: Kim Ngọc (Sunset), Thuỳ Tiên (Twilight & Rarity), Ái Phương (Pinkie)

Lồng Tiếng[]

Nhân vật Lồng Tiếng Việt
Twilight Sparkle Thu Hiền (Short)

Ngọc Quyên (Special)

Sunset Shimmer Kim Ngọc
Rarity Thuỳ Tiên
Fluttershy Thu Huyền
Pinkie Pie Ái Phương (Short)

Ngọc Châu (Special)

Apple Jack Kim Anh
Rainbow Dash Tuyết Nhung
Advertisement