Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Phi nữ chính truyện (tựa gốc: 飛女正傳)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Hào Giản Minh Hiên Hà Thao
Thái Thiếu Phân Lương Xảo Chi / Janet Bin Bích Ngọc
Tào Vĩnh Liêm Từ Vĩnh Huy Nguyễn Vinh
Giản Mộ Hoa Đường Mỹ Thi Thanh Bình
Huỳnh Đức Bân Dương Hạo Nhiên Huy Hồ
Trần Hồng Liệt Dung Bá Câu Huy Hồ
Châu Gia Di Tăng Xước Nhã Khánh Phương
Lý Gia Đỉnh Cam Hữu Phú Huy Hồ
Trình Khả Vi Cam Tố Phấn Thùy Trang
Dư Tử Minh Lương Quốc Xương Khánh Văn
Trần Mạn Na Tạ Dung Dung Minh Thảo
Trần An Oánh Từ Vịnh Gia Thùy Trang
Mã Hải Luân Triệu Phụng Khanh Khánh Phương
Chu Tuệ Mẫn Quách Hiểu Lâm Khánh Phương
Tăng Kiện Minh Trương Kiến Sinh Đình Tuấn
Vương Duy Đức Nhan Tuấn Bang Đình Tuấn
Dương Minh Dung Văn Lễ Khánh Văn
Vương Tuấn Đường Trịnh Bảo Vinh Đình Tuấn
Dương Thụy Lân Tề Minh Trần Tuấn
Vi Gia Hùng Trương Vĩ Tín Nguyễn Vinh
Trương Hán Bân Mạch Kiến Khang Trần Tuấn
La Mãng La Chấn Cường Đình Tuấn
Quần chúng: Tuyết Mai
Advertisement