Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Phận nữ long đong (tựa gốc: 窈窕熟女)

Phân vai[]

Diễn viên Nhân vật Lồng tiếng
Trần Bách Tường Tất Kỳ Ký / Kim Quý Tường Bá Nghị
Đằng Lệ Danh Mã Tiểu Bảo Tuyết Nương
Ngũ Vịnh Vy Trần Bang Ni Ý Nhi
Uyển Quỳnh Đan Lý Chân Chân Thu Hương
Hàn Quân Đình Chu Châu Tuyết Nương
Nguyễn Triệu Tường Đổng Huy Thành Nhân
Trần Ngạn Hành Hà Kỳ Mỹ Thu Hương
Lý Quốc Lân Sài Quốc Dũng Huy Hồ
Thành Nhân (Tập 2)
Lư Hải Bằng Hồ Mãn Huy Hồ
Tuyết Ni Kim Lão Thái Ý Nhi
Thái Tử Kiện Cao Vĩ Hào Nguyễn Vinh
Tưởng Chí Quang Sếp Mộc Huy Hồ
Dương Minh Trình Tuấn Bá Nghị
Lưu Gia Huy Quan sư phụ Huy Hồ
Ngô Gia Lạc Cống Vương Vĩ Nguyễn Vinh
Trương Tùng Chi Bác sĩ Dung Bá Nghị
Thang Doanh Doanh Trang Mã Lợi Thu Hương
Quách Diệu Minh Jacky Bá Nghị
Lâm Kính Cương Huy Hồ
Đàm Tiểu Hoàn Vương Mỹ Anh Ý Nhi
Tăng Vỹ Quyền Cổ Thọ Nguyên Nguyễn Vinh
Dương Lạc Đình Vương Tố Nhân Tuyết Nương
Lý Long Di Trịnh Lệ Nhi Thu Hương
Trịnh Tử Thành Giản Vĩ Kiện Huy Hồ
Quách Thiểu Vân Louise Ý Nhi
Vương Hợp Hỉ Lạc Kính Văn Nguyễn Vinh
Giang Hán Tây Môn Báo Huy Hồ
Tào Mẫn Lợi Thang Mẫn Chi Tuyết Nương
Advertisement