Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Kiteretsu và cuốn từ điển kì bí (tựa gốc:キテレツ大百科)

Nhân vật Diễn viên lồng tiếng
Kiteretsu Hoàng Sơn
Korosuke Ái Phương
Miyoko Ngọc Châu
Gorilla Minh Triết
Kiteretsai Hạnh Phúc

Advertisement