Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Khí phách anh hùng (tựa gốc: 碧血劍)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lâm Gia Đống Viên Thừa Chí Nguyễn Vinh
Giang Hoa Hạ Tuyết Nghi Bá Nghị
Xa Thi Mạn Trường Bình Công Chúa (A Cửu giả) Thu Hương
Ngô Mỹ Hành Ôn Nghi & Ôn Thiên Thu Hương&Bích Ngọc
Âu Tử Hân Hạ Thanh Thanh Bích Ngọc
Viên Thải Vân Hà Thiết Chủ Thu Hương
Quan Bảo Tuệ Hà Hồng Dược Bích Ngọc
Thu Hương (Tập 7)
Dương Mân Na An Tiểu Tuệ Thu Hương
Trần An Oánh Lam Thiết Thủ Thu Hương
Cốc Phong Mục Nhân Thanh Thế Thanh
Thế Phương (Tập 7-9)
Tần Hoàng Hoàng Chân Bá Nghị
Quảng Tá Huy Quy Tân Thụ Thế Phương
Du Tiêu Mai Kiếm Hòa Thế Thanh
Trần Kỳ Tôn Trọng Quân Ngọc Anh
Dư Tử Minh Mộc Tang Đạo Nhân Nguyễn Vinh
Lý Quốc Lân Ngọc Chân Tử Nguyễn Vinh
Lý Yến San A Cửu thật Thu Hương
Lâm Kính Cương Hồ Quế Nam Thế Thanh
Lỗ Chấn Thuận Trình Thanh Trúc Thế Phương(Tập 1-5)
Nguyễn Vinh
Lạc Ứng Quân Lý Tự Thành Thế Phương
Lý Thành Xương Lý Nham
Lô Khánh Huy Đã Nhĩ Cổn Bá Nghị
Mạch Trường Thanh Thiết La Hán Bá Nghị
Vương Tuấn Đường Ôn Phương Đạt Bá Nghị
Advertisement