Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hồi đáo Tam Quốc (tựa gốc: 回到三国)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
HTV2 Đạt Phi Media
Lâm Phong Gia Cát Lượng Nguyễn Vinh Đạt Phi
Dương Di Sang Nhu Tuyết Nương Phương Minh
Mã Quốc Minh Tư Mã Tín Huy Hồ Trường Tân
Trần Mẫn Chi Tiểu Kiều Minh Huyền
Ngao Gia Niên Tôn Quyền Thành Nhân
Lương Gia Kỳ Hoàng Nguyệt Anh Bích Ngọc
Trần Triển Bằng Châu Du Thế Thanh
Lý Quốc Lân Lưu Bị Thế Thanh Trường Tân
Âu Thoại Vỹ Quan Vũ Nguyễn Vinh Đạt Phi
Tăng Vỹ Quyền Trương Phi Huy Hồ Minh Triết
Lý Thành Xương Hàn Lương Bá Nghị Ngọc San
Hồ Nặc Ngôn Lưu Kỳ Bá Nghị
Trương Dĩnh Khang Phạm Căn Thành Nhân
La Lạc Lâm Tào Tháo Nguyễn Vinh Minh Triết
Lý Thiên Tường Tư Mã Ý Thành Nhân
Tưởng Chí Quang Tuân Úc Huy Hồ Trường Tân
Lưu Giang Lưu Biểu Huy Hồ
Hàn Mã Lợi Thái Phu Nhân Minh Hương
Giản Mộ Hoa Cam Phu Nhân Bích Ngọc
Hạ Vũ Tư Mã Bưu Thế Thanh
Advertisement