Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Hán Sở kiêu hùng (tựa gốc: 楚漢驕雄)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trịnh Thiếu Thu Lưu Bang Thế Phương
Giang Hoa Hạng Vũ Bá Nghị
Trương Khả Di Lữ Trĩ Thanh Bình
Ngô Mỹ Hành Ngu Cơ Ý Nhi
Lê Diệu Tường Hàn Tín Thế Phương
Tưởng Chí Quang Trương Lương Thế Phương
Ngải Uy Phàn Khoái Thế Thanh
Lâm Vỹ Thần Trần Bình Huy Hồ
Trần Vinh Tuấn Hạ Hầu Anh Huy Hồ
Lỗ Chấn Thuận Tiêu Hà Bá Nghị
Thiệu Truyền Dũng Tào Tham Huy Hồ
Dư Tử Minh Lịch Dị Cơ Huy Hồ
Trịnh Tử Thành Ung Xỉ Huy Hồ
La Lạc Lâm Phạm Tăng Bá Nghị
Hoàng Trạch Phong Hạng Trang Thế Thanh
Vương Tuấn Đường Anh Bố Huy Hồ
Giang Hán Hạng Lương Thế Phương
Trần Hồng Liệt Hạng Bá Huy Hồ
Diêu Lạc Di Hương Cơ Tuyết Nương
Gia Bích Nghi Thích Cơ Ý Nhi
Thang Doanh Doanh Bạc Cơ Tuyết Nương
Diêu Doanh Doanh Ân Tường Ý Nhi
Thanh Bình (Tập 26)
Advertisement