Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Chồng tám lạng vợ đủ cân (tựa gốc: 足秤老婆八両夫)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Huỳnh Tông Trạch Lục Vận Đẩu Thế Thanh
Thế Phương (nửa cuối tập 2)
Quách Ái Minh Kim Ngọc Ý Nhi
Mạch Trường Thanh Mạch Thủ Thành Bá Nghị
Huy Hồ (Tập 4)
Văn Tụng Nhàn Lục Tuyền Tuyết Nương
Thanh Bình (Tập 2)
Lê Diệu Tường Dư Cổ Thế Phương
Huy Hồ (Tập 5 - 8, 12 - 14)
Trần Quốc Bang Trịnh Tiên Huy Hồ
Thế Thanh (nửa cuối tập 9 - 11)
Trần Tư Tề Mạch Thủ Châu Thanh Bình
Diêu Lạc Di Lục Phấn Thanh Bình
Hứa Thiệu Hùng Trương Hiển Thế Thanh (Tập 7 - 8, 12 - 13)
Thế Phương
Hạ Bình Tô Hoa Tuyết Nương
Thanh Bình (Tập 2)
Lạc Ứng Quân Lục Quý Bá Nghị
Trương Anh Tài Mạch Hưng Huy Hồ
Phùng Tố Ba Mạch Cận Lai Thanh Bình
Dư Tử Minh Dư Nhân Thế Thanh
Tần Hoàng Cừu Ngư Huy Hồ
Advertisement