Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Công chúa giá đáo (tựa gốc: 公主嫁到)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Ảnh Vương HTV2 Redub
Trần Hào Kim Đa Lộc Hà Thao Bá Nghị
Xa Thi Mạn Chiêu Dương Công chúa Thanh Bình Minh Hương
Chung Gia Hân Ngô Tứ Đức Minh Thảo Minh Huyền
Trần Pháp Lai Tư Đồ Ngân Bình Bích Ngọc Tuyết Nương
Huỳnh Hạo Nhiên Kim Đa Thọ Khánh Văn Khánh Văn
Mã Quốc Minh Đinh Hữu Duy Huy Hồ Huy Hồ
Nguyễn Triệu Tường Kim Đa Phúc Trần Tuấn Thế Thanh
Lý Thi Hoa Nguyễn Tiểu Ngọc Bích Ngọc Bích Ngọc
Quan Cúc Anh Đinh Lai Hỷ Tuyết Mai Khánh Phương
Lý Hương Cầm Kim Thái phu nhân Khánh Phương Minh Hương
Lý Quốc Lân Đinh Tài Vượng Huy Hồ Huy Hồ
Hàn Mã Lợi Mễ Nhân Từ Minh Thảo Tuyết Nương
Tưởng Chí Quang La Đạo Viễn Huy Hồ Huy Hồ
Quách Phong Lý Thế Dân Huy Hồ Nguyễn Vinh
Huệ Anh Hồng Vi Quý phi Minh Thảo Bích Ngọc
Dương Trác Na Tôn Quý phi Minh Thảo Minh Huyền
Tạ Tuyết Tâm Thôi Quý phi Bích Ngọc Tuyết Nương
Trần Mẫn Chi Vĩnh Hà công chúa Tuyết Mai Khánh Phương
Tiêu Chính Nam Triệu Hoằng Khánh Văn Nguyễn Vinh
Diệp Thúy Thúy Thanh Văn công chúa Khánh Phương
Cao Quân Hiền Khổng Chí Cung Trần Tuấn Khánh Văn
Trần Tự Dao Xuyên Bình công chúa Minh Thảo
Lý Thiên Tường Trịnh Phổ Huy Hồ Huy Hồ
Huỳnh Trường Hưng Lộc Đông Tán Đình Tuấn
Quan Tinh Ông Thái Phó Nguyễn Vinh
Quần chúng: Thùy Trang
Advertisement