Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bao Thanh Thiên (tựa gốc: 包青天)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Địch Long Bao Chửng Thế Thanh
Huỳnh Nhật Hoa Triển Chiêu Chung Châu
Liêu Khải Trí Công Tôn Sách Nguyễn Vinh
Lỗ Chấn Thuận Tống Nhân Tông Thế Phương
La Lạc Lâm Hỗn Giang Long Chung Châu
Thái Thiếu Phân Mạnh Như Ức / Tôn Tiểu Nhã - Bích Ngọc
Lữ Tụng Hiền Triệu Phi Thế Phương
Thiệu Mỹ Kỳ Phạm Mẫn Thanh Phúc
Trần Cẩm Hồng Dương Gia Bảo Thế Phương
La Quan Lan Đỗ Tuệ Quỳnh Thanh Phúc
Hàn Mã Lợi Trương Mỵ Bích Ngọc
Tăng Vỹ Quyền Bùi Ngạo Thiên Nguyễn Vinh
Đàm Diệu Văn Sài Thủ Nghiệp Thế Phương
Quan Vịnh Hà Ngọc Chân Tử Thanh Phúc
Trương Dực Sài Kinh Vũ Thế Thanh
Lương Bội Linh Hạ Yến Yến / Hạ Phiên Phiên Huỳnh Hoa
Lương Gia Nhân Tần Bá Thiên Chung Châu
Cung Từ Ân Bạch Thủy Tiên Bích Ngọc
Phan Chí Văn Vu Phụng Sinh Chung Châu
Ngũ Vịnh Vy Chu Huệ Nương Huỳnh Hoa
Lưu Tử Úy Khương Vĩnh Chí (Hoa Hồ Điệp) Thế Phương
Tào Chúng Hoa Thước Huỳnh Hoa
Quảng Văn Tuân Tố Tố Bích Ngọc
Lý Long Cơ Hoàng Bá Chung Châu
Quách Chính Hồng Chu Lập Phi Thế Thanh
Trương Quốc Cường Bạch Đồng Thế Thanh
Lương Tiểu Băng Liễu Nguyệt Nga Huỳnh Hoa
Lý Gia Thanh Chúc Cường Chung Châu
Mễ Tuyết Đỗ Thập Tam Thanh Phúc
Doãn Dương Minh Quan Thủ Nghĩa Nguyễn Vinh
Lưu Hữu Tuệ Chu Tuệ Nương Bích Ngọc
Lưu Ngọc Thúy Thẩm Lạc Hà Thanh Phúc
Cổ Cự Cơ Bạch Tuyết Sinh Nguyễn Vinh
Huệ Anh Hồng Lý Dao Cầm
Đàm Diệu Văn Trần Trác Phàm Nguyễn Vinh
Ôn Bích Hà Trần Phi Bích Ngọc
Trương Tuệ Nghi Lệ Phi Thanh Phúc
Tiền Tiểu Hào Cầu Thiên Hành Nguyễn Vinh
Ngô Nghị Tưởng Đường Trung Thế Thanh
Advertisement