Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bằng chứng thép (tựa gốc:法證先鋒)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Cao Ngạn Bác Thành Nhân
Lâm Văn Long Cổ Trạch Thâm Nguyễn Vinh
Chung Gia Hân Lâm Thinh Thinh Minh Thảo
Trịnh Tuấn Hoằng Lương Tiểu Cương Nguyễn Vinh
Quách Thiếu Vân Mạc Thục Hoàng Tuyết Nương
Mông Gia Tuệ Lương Tiểu Nhu Ý Nhi
Tào Vĩnh Liêm Thẩm Hùng Nguyễn Đông
Vu Dương Lương Hưng Long Huy Hồ
Cốc Phong Cao Thông Huy Hồ

Bằng chứng thép II (tựa gốc:法證先鋒 II)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Cao Ngạn Bác Thành Nhân
Lâm Văn Long Cổ Trạch Thâm Nguyễn Vinh
Trịnh Gia Dĩnh Dương Dật Thăng Thành Nhân
Chung Gia Hân Lâm Thinh Thinh Minh Thảo
Trịnh Tuấn Hoằng Lương Tiểu Cương Nguyễn Vinh
Quách Thiếu Vân Mạc Thục Hoàng Tuyết Nương
Mông Gia Tuệ Lương Tiểu Nhu Ý Nhi
Xa Thị Mạn Mã Hoắc Anh Bell Minh Thảo
Tào Vĩnh Liêm Thẩm Hùng Nguyễn Vinh
Trần Mỹ Thi Phương Diệu Na Formula Thùy Trang
Vu Dương Lương Hưng Long Huy Hồ
Cốc Phong Cao Thông Huy Hồ

Bằng chứng thép III (tựa gốc:法證先鋒III)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lê Diệu Tường Bố Quốc Đống (Sir Pro) Bá Nghị
Trương Khả Di Chung Học Tâm (Mandy) Tuyết Nương
Từ Tử San Lăng Xảo Nhi (Ada) Bích Ngọc
Ngô Trác Hy Lý Triển Phong (Wind) Thành Nhân
Hồ Định Hân Chu Dịch Phi (Eva) Ý Nhi
Trần Ân Vy Tưởng Trác Quân (Angel) Minh Huyền
Tiêu Chính Nam Hà Chính Dân (Ken) Nguyễn Vinh
Tưởng Chí Quang Du Kiện Bảo Huy Hồ
Trần Triển Bằng Phương Thế Hữu (Jim) Nguyễn Vinh
Huỳnh Tử Hùng Cao Vĩ Hùng (Jason) Thế Thanh
Nguyên Hoa Bố Thuận Hưng Thế Thanh
Chu Thông Chung Bác Sử Huy Hồ
Thẩm Trác Doanh Lý Gia Lộ Minh Hương

Advertisement