Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bạch phát ma nữ (tựa gốc:白髮魔女傳)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Thái Thiếu Phân Luyện Nghê Thường Thanh Phúc
Hà Bửu Sinh Trác Nhất Hàng Thế Thanh
Bào Phương Tử Tử Dương đạo nhân Thế Thanh
Trịnh Gia Sinh Hoàng Diệp đạo nhân Thế Thanh
Mạch Tử Vân Hồng Vân đạo nhân
Lý Thành Xương Bạch Thạch đạo nhân Văn Ngà (Tập 1-6)
Thế Phương
Hoàng Trạch Dân Cảnh Thiệu Nam Nguyễn Vinh
Trâu Tĩnh Hà Ngạc Hoa Huỳnh Hoa
Đàm Nhất Thanh Trác Trọng Liêm
Đàm Tuyền Khánh Trác Kế Hiền
Bạch Bưu Thiết Phi Long Nguyễn Vinh
Trần Bội San Thiết San Hô Bích Ngọc
Mã Đức Chung Chu Thường Lạc Nguyễn Vinh
Đặng Triệu Tôn Chu Do Giáo Thế Phương
Lưu Quế Phương Khách Thị Bích Ngọc
Vương Vỹ Ngụy Trung Hiền Văn Ngà (Tập 1-6)
Thế Phương
Trần Địch Khắc Ứng Tu Dương Văn Ngà (Tập 1-6)
Thế Thanh
Lâm Thượng Vũ Hùng Đình Bật Thế Thanh
Hứa Bảo Hiền Tôn Thừa Tông
Hoàng Văn Tiêu Viên Sùng Hoán
Trần Gia Huy Nhạc Minh Kha Thế Thanh (Tập 1-7)
Nguyễn Vinh (Tập 8 - )
Advertisement