Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bàn tay nhân ái (tựa gốc: 妙手仁心)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Ngô Khải Hoa Trình Chí Mỹ Thế Phương
Lâm Bảo Di Lê Quốc Trụ Thế Thanh
Thái Thiếu Phân Đường Tư Lễ Thanh Phúc
Bích Ngọc (Tập 22 - 27)
Trần Tuệ San Giang Tân Nguyệt Bích Ngọc
Trương Gia Huy Trương Sang Nghiệp Bá Nghị
Thế Phương (Tập 18, 22 - 24, 32)
Tô Vĩnh Khang Giang Mẫn Nguyệt Bá Nghị
Nguyễn Vinh (Tập 18, 22 - 24, 32)
Mã Tuấn Vỹ Trương Gia Du Nguyễn Vinh
Thế Thanh (Tập 6)
Trần Chỉ San Lăng Thiếu Hà Bích Ngọc
Trần Mỹ Kỳ Từ Tịnh Nghi Thanh Phúc
Thu Hương (Tập 23 - 24)
Tào Chúng Nghiêm Đông Thu Hương
Huỳnh Đức Bân Hà Đức Quảng Thế Thanh
Thang Doanh Doanh Châu Thục Nhân Thu Hương
Bích Ngọc (Tập 31 - 32)
Diêu Doanh Doanh Châu Thục Anh Bích Ngọc
Hồ Phong Đường Vĩnh Toàn Thế Thanh
Trương Ngọc San Âu Gia Bình Thu Hương
Bích Ngọc (Tập 21)
Lương Uyển Tĩnh Đỗ Huệ Linh Thanh Phúc
Thu Hương (Tập 24)
Advertisement