Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đại thái giám (tựa gốc: 大太監)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lê Diệu Tường Lý Liên Anh Bá Nghị
Mễ Tuyết Từ Hi Hoàng Thái Hậu Tuyết Nương
Thiệu Mỹ Kỳ Từ An Hoàng Thái Hậu Bích Ngọc
Huỳnh Hạo Nhiên Diêu Song Hỉ Khánh Văn
Hồ Định Hân Ngạch Nhĩ Đức Đặc Thiến Dung Tuyết Nương
Đường Thi Vịnh A Lỗ Đặc Bảo Âm Minh Hương
Tào Vĩnh Liêm An Đức Hải Nguyễn Vinh
Lương Liệt Duy Đồng Trị Đế Tải Thuần Khánh Văn
Trương Quốc Cường Dịch Hân Thế Thanh
Trần Nhân Mỹ Hòa Thạc Công Chúa Minh Huyền
Lý Thi Hoa Uyển Thái tần Tác Xước Lạc Uyển Bích Ngọc
Nhạc Hoa Trần Phúc Huy Hồ
Trần Quốc Bang Bành Tam Thuận Huy Hồ
Tiêu Chính Nam Lăng Thiêm Thọ Thành Nhân
Mã Hải Luân Đô Cẩm Quế Tô Minh Hương
Advertisement