Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đôi đũa lệch (tựa gốc:戇夫成龍)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Quách Tấn An Đinh Thường Vượng/ Bao Kế Tông Thế Phương
Tuyên Huyên Lăng Thể Phụng Thanh Bình
Dương Uyển Nghi Dương Bội Quân Tuyết Nương
Tào Vĩnh Liêm Bao Kế Tông Bá Nghị
Đường Ninh Lăng Thể Điệp Tuyết Nương
Đặng Nhất Quân Giang Vinh Bá Nghị
Huỳnh Kỷ Doanh Cổ Doanh Doanh Tuyết Nương
Ý Nhi (Tập 17-)
Nguyên Hoa Bao Khánh Phong Huy Hồ
Hứa Thiệu Hùng Đinh Hữu Lực Huy Hồ
Lư Uyển Nhân Mễ Châu Liên Tuyết Nương
Tần Hoàng Lăng Thuận Xương Bá Nghị
Trần Tú Châu Liễu Sương Sương Ý Nhi
Lý Thành Xương Bao Đại Nghiệp Thế Thanh
Advertisement