Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đáng mặt nữ nhi (tựa gốc: 女人唔易做)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng
Đặng Tụy Văn Hải Kiều Ý Nhi
Ngô Mỹ Hành Cao Chí Linh Thu Hương
Lâm Phong Tề Khoan Thành Nhân
Tạ Thiên Hoa Văn Cảnh Lương Nguyễn Vinh
Mã Quốc Minh Cao Chí Lực Huy Hồ
Từ Tử San Hải Tuyền Tuyết Nương
Tăng Vỹ Quyền Mã Thế Hiên Nguyễn Đông
Huy Hồ (Tập 17)
La Tuệ Quyên Huyên Bảo Đình Tuyết Nương
Lương Gia Nhân Cao Vinh Thiêm Nguyễn Vinh
Trình Khả Vi Lưu Tuệ Thiền Ý Nhi
Lý Gia Thanh Cao Chí Năng Nguyễn Đông
Huỳnh Kỷ Doanh Quản Gia Dung Tuyết Nương
Lê Tuyên Chương Bách Chi Tuyết Nương
Hàn Mã Lợi Đường Lệ Châu Thu Hương
Giang Hán Giang Vĩnh Niên Thành Nhân
Quách Chính Hồng Tào Gia Phổ Huy Hồ
Advertisement