Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Ân oán hiệp sĩ (tựa gốc: 箭侠恩仇)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lâm Văn Long Kiều Tam Thế Thanh
Khâu Hồng Hân Nguyệt Ảnh Sa Khâu Bích Ngọc
Tào Chúng Liệt Phong Huỳnh Hoa
Chu Uy Liêm Liệt Dương Bích Ngọc
Ngụy Tuấn Kiệt Cô Trúc Vô Danh Nguyễn Vinh
Thế Thanh (Tập 3)
Nguyễn Đông (Tập 10)
Văn Ngà (nửa đầu tập 11, Tập 12)
Thái Quốc Khánh Liên Thành Thế Thanh
Văn Ngà (Tập 10 - 13)
Lâm Hạo Hằng Phong Chi Hoa Bích Ngọc (Tập 1)
Thanh Phúc
Lý Lệ Lệ Mạc Vấn Thanh Phúc
Trương Nguyên Vi Sở Sở Huỳnh Hoa
Trương Dực Sở Thiên Uy Thế Thanh
Văn Ngà (Tập 2)
Lý Gia Đỉnh Sất Lôi Văn Ngà
Advertisement